Οι τούρκοι κρύβουν ότι σήμερα τους χτύπησε ο συρι ακός στρατός. Οι νεκροί τους σήμερα δεν ήταν στο Αφρ ίν αλλά στην Anadan στο Β Χαλεπίου όπου δέχθηκαν αντίπο ινα με πολλούς πυραύλους.ΦΩΤΟ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙ ΩΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ

https://dimpenews.com/2018/03/22/οι-τούρκοι-κρύβουν-ότι-σήμερα-τους-χτύ/